[1]
Bapang, A.Y. 2023. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP). 8, 1 (Apr. 2023), 41-45. DOI:https://doi.org/10.59098/jipend.v8i1.929.