Bapang, A. Y. (2023). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), 8(1), 41-45. https://doi.org/10.59098/jipend.v8i1.929