BAPANG, A. Y. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), v. 8, n. 1, p. 41-45, 18 Apr. 2023.