Ali Habsyi, Maryam. 2022. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 2 MELALUI MEDIA GAMBAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH DASAR NEGERI BONIPOI 2 TAHUN PELAJARAN 2019/2020”. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) 7 (2), 8-13. https://doi.org/10.59098/jipend.v7i2.809.