[1]
A. Y. Bapang, “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019”, jip, vol. 8, no. 1, pp. 41-45, Apr. 2023.