Ali Habsyi, M. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 2 MELALUI MEDIA GAMBAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH DASAR NEGERI BONIPOI 2 TAHUN PELAJARAN 2019/2020”. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), Vol. 7, no. 2, Dec. 2022, pp. 8-13, doi:10.59098/jipend.v7i2.809.