Bapang, A. Y. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019”. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), Vol. 8, no. 1, Apr. 2023, pp. 41-45, doi:10.59098/jipend.v8i1.929.