1.
Bapang AY. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019. jip [Internet]. 2023Apr.18 [cited 2024May30];8(1):41-5. Available from: https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jipend/article/view/929