(1)
Sumini; Fuadi, A. M.; Fauziati, E. PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW PADA MATA PELEJARAN IPA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PROGRESIVISME. jpdf 2022, 3, 242-247.