(1)
Jumun, Y. I.; Rodliyah, S. KAJIAN KRITIK SASTRA FEMINISME PADA NOVEL “CAHAYA SURGA DIWAJAH IBU” KARYA MURA ALFA ZAES. J-Ling PBSI 2020, 2, 76-87.