[1]
Y. I. Jumun and S. Rodliyah, “KAJIAN KRITIK SASTRA FEMINISME PADA NOVEL ‘CAHAYA SURGA DIWAJAH IBU’ KARYA MURA ALFA ZAES”, J-Ling PBSI, vol. 2, no. 2, pp. 76-87, Aug. 2020.